Skip to content
Lukk

Leievilkår når du leier hos Renta AS

1. BEREGNING AV LEIEN

Leietiden løper fra og med den dag utleieobjektet blir levert fra utleiers lager-eller utleieobjektene i henhold til avtale, stilles til leietakers disposisjon-og til og med til og med den dagen utleieobjektene kommer tilbake til utleiers lager. Leietiden beregnes for 5 -7 dagers uke avhengig av type leieobjekt og/eller brukstid. Leieprisen for maskiner som krever fører/bruker er basert på normal 8 t arbeidsdag. Blir utstyret brukt utover normal arbeidsdag må leietaker på forhånd varsle om dette. Betingelser og pristillegg for dette er avhengig av omfang og type utleieobjekt og vil bli skjønnsmessig beregnet i hvert enkelt tilfelle hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Ny dagleie belastes dersom innlevering av utstyr skjer etter kl 0900. Leietaker belastes for leie også under service og vedlikehold.

2. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra det forlater utleiers depot til dette er returnert til samme. Utleieren kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren mer omkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyret. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Utleier vil derfor uansett belaste leie fra og med avtalt hente dag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyret avviker fra det som er avtalt eller ved feil og mangler på utstyret, skal leietaker straks underrette utleier, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Etter utløpet at 2 virkedager og der leietaker ikke har meddelt utleier om feil eller mangler, anses utleieobjektet som feilfritt ved utlevering. Mangler på utstyret, bortsett fra normal slitasje vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av utleieren for leietakers regning.

3. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER.

Inkludert i leien er følgende ytelser:
• Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer.
• Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.
• Reparasjoner som følge av normal slitasje.

Leietakeren dekker separat:
• Utgifter til drivstoff og eventuell etterfylling av motorolje, frostvæske etc.
• Reparasjoner i forbindelse med punktering.
• Transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted.
• Rengjøring av utstyr før tilbakelevering.
• Nødvendig forebyggende vedlikehold.
• Utbedring av aktuelle skader
• Forsikring

4. ANSVAR , FORSIKRING OG SKADER.

Leietaker har ansvaret for eventuelle tings,-formue,-person, -og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre tredjepart i leieperioden.

FORSIKRING

Utstyret er forsikret via utleieren på følgende måte; Forsikring som svarer for :
• Brann (inkl. Eksplosjon og lynnedslag).
• Kaskoskade.
• Tyveri/innbruddskade.
Leietaker er økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i henhold til forsikringsselskapenes krav til innbrudds-sikring, ref FG’s Beskyttelsesklasse B2 krav.
Følgende unntak gjelder:
• Skade forvoldt ved grov uaktsomhet.
• Skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter / opplæring.
• Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

SKADER

Ved skader skal utleieren kontaktes umiddelbart, deretter skal det fylles ut skademeldingsskjema som sendes til utleier. Når skader er oppstått plikter leietaker hvis mulig å medvirke til at skade begrenses.

PREMIE

Premie for forsikring belastes leietaker med 6 % av leiebeløp.

EGENANDEL VED SKADE

Egenandel ved skade belastes leietaker.
Ved brann, transportskade og innbrudds skade, ref. FG’s Beskyttelsesklasse B2 krav, gjelder en egenandel på kr 15.000,-.
Egenandel ved kaskoskade:
• kr 5.000,-for utstyr med verdi inntil kr 50.000,-• kr 10.000,-for utstyr med verdi over kr 50.000,-• kr 50.000,-for utstyr som brukes til fjellsikring, tunnelarbeid og offshore.
• kr 250.000,- for tunell og større infrastruktur maskiner.

5. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietaker plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt ved forespørsel. For å forebygge unødvendig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietaker daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av drivstoff, olje, frostvæske, vann på batteri etc. Leien inkluderer ikke slike driftsmidler og hjelpestoffer.
Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleier skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietaker på forhånd kontaktet av utleier, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales.

Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleier. Utleier har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

6. FREMLEIE

Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne
avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse,
pantsettelse el. lignende) over utstyret.

7. BETALINGSBETINGELSER

Standard betalingsbetingelser ved kredittkjøp/leie er netto pr 14 dager.
Etter forfall belastes rente med 1,5 % pr påbegynte måned. Forhåndsavtalte leieperioder på 1 -en -måned eller mer faktureres forskuddsvis, månedlig.

8. OPPSIGELSE, HEVING

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietaker med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med avtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietaker misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/ eller eventuelle tillegg i rett tid, eller at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleier heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Dersom leietaker ikke betaler faktura ved forfall, har utleier rett til å hente inn utleieobjektene uten at leietaker har rett til erstatning for eventuelle tap leietaker måtte påføres. Leietaker kan bare heve avtalen dersom utleier ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

9. ANSVARSBEGRENSNING

Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakers
behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsagn, ting, -person eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruken av utstyret eller 3.mann.
10. TVISTER

Tvist som etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker skal ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i Tvistemålslovens kapittel 32, såfremt partene ikke eniges om annet.

11. FORCE MAJEURE

Utleier fritas for sin leveringsplikt dersom levering hindres som følge av forhold utenfor Utleiers kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, brann, streik og lockout. Leietaker er ikke berettiget til å kreve noen som helst erstatning p.g.a. forsinket eller uteblitt levering forårsaket av nevnte omstendigheter. En midlertidig avbrytelse i benyttelsen av utleieobjektene, også ved force majeure, berettiger ikke leieren til avbrytelse av leien, og løser ikke leieren fra betaling av avtalt leie.