Skip to content
Lukk

Renta Norway Åpenhetsloven Erklæring

Denne erklæringen dekker perioden 30. juni 2022 til 31. desember 2023.

A. Generell informasjon

Renta Norway er en del av Renta Group, med Finland, Sverige, Polen, Danmark, Norge, Estland, Latvia og Litauen som hovedmarkeder. Renta Group streber etter å være den mest digitale og bærekraftige partneren for våre kunder og ansatte innen utstyrsutleiebransjen. Ved å gi våre kunder de mest bærekraftige alternativene innen utstyrsutleiebransjen, og tilby tjenester rettet mot å forbedre bærekraften til våre kunders virksomhet, vil vi også bidra til at samfunnet generelt – og bygge bransjen spesielt – blir mer bærekraftig.

Konsernet opererer gjennom en desentralisert modell hvor karakteristikken for hver geografi er kjernen i virksomheten. Av gruppens fire tjenester: leie av utstyr, anlegg på stedet, stillas og værbeskyttelse, og tjenester på stedet, tilbyr Renta Norge alle disse tjenestene.

Arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er nedfelt i en rekke interne retningslinjer og rutiner i Norge og ivaretatt gjennom nasjonal lovgivning. Renta Norge er organisert i NHO-BNL og følger tariffavtalen for byggefag for å sikre alle ansatte kontrakter og anstendig lønn. Renta Norge har egne HMS- og HR-systemer med personalhåndbok, HMS-håndbok og Kvalitetshåndbok for å sikre anstendige arbeidsforhold og systematisk helse- og sikkerhetsarbeid. Renta Norge har etiske retningslinjer og rapporteringsprosedyrer og tilbyr bedriftshelsetjeneste. Både tillitsmannsapparat og vernetjenesten har representanter på alle avdelinger med jevnlige fellesmøter.

I løpet av 2022 tok Renta Group en revurdering av bærekrafts arbeidet sitt ved å gjennomføre en vesentlighetsvurdering, vedta en menneskerettighets-due diligence-prosess (HRDD) og gjennomførte en menneskerettighetskonsekvensvurdering (HIRA), samt å sette i gang arbeidet på vår ESG-strategi.

Renta Group har evaluert sin styring i forhold til menneskerettigheter, noe som har resultert i en prosess med å etablere sin ABC Policy, CoC og en egen CoC for våre leverandører og forretningspartnere. Disse retningslinjene er godkjent av styret i Renta Group våren 2023 og er implementert av Renta Norge i løpet av året.

Renta Group har i løpet av 2023 etablert en opptrappingsrutine som funksjon for å adressere rapportering og håndtering av hendelser med kontaktpunkter og ledelsestilnærming. Internkontroll, prosedyrer og krav vil bli implementert for å forhindre og oppdage brudd på de to etiske retningslinjene. Renta Norge identifiserer og vurderer kontinuerlig potensielle og faktiske menneskerettighetsrisikoer på tvers av verdikjeden vår i tråd med OECDs retningslinjer.

Renta Norge benytter samme klagemekanisme som Renta group for å ta opp bekymringer og rapportere hendelser gjennom en ekstern tjeneste for varsling, som finnes på: https://report.whistleb.com/en/renta.

B. Negative påvirkninger og risikoer

Negative påvirkninger identifisert i Human Rights Impact Assessment (HRIA) utført på gruppenivå i 2022 var basert på bransje-, produkt- og geografiske risikoer knyttet til Rentas aktiviteter og verdikjede. Dette resulterte i identifisering av fremtredende menneskerettighetsrisiko knyttet til områdene helse og sikkerhet, arbeidstakerrettigheter og tvangs- og barnearbeid, der Renta kan ha potensiell eller faktisk negativ innvirkning direkte eller indirekte i deler av hele verdikjeden.

Hver identifisert risiko ble vurdert basert på hvor alvorlige påvirkningene er, eller kan være, for de berørte, og sannsynligheten for negativ påvirkning. «Risikoens betydning» ble vurdert etter omfang, omfang, uopprettelighet og sannsynlighet i hvert enkelt tilfelle.

For Renta Norge ble det identifisert faktiske negative effekter knyttet til helse og sikkerhet:

 • Helse og sikkerhet
  Renta Norge registrerer alle hendelser og kategoriserer dem i sikkerhetsobservasjoner, hendelser og ulykker. Per mai 2023 har det skjedd 10 mindre ulykker, hvorav en har ført til sykemelding i 14 dager. Alle ulykkene er små hendelser, som fingrene i klem, sklir/fall, støt osv. Alle disse ulykkene tilskrives menneskelige feil, som rutinebrudd eller uoppmerksomhet. Etter ulykker analyserer Renta Norge årsakene, snakker med ansatte om dette og lærer sammen. Det har vært 2 sykemeldinger knyttet til psykisk helse, hvor det tilbys psykologhjelp i samarbeid med NAV og lege.

Potensielle fremtredende menneskerettighetsrisikoer for Renta Norge ble identifisert innen områdene:

 • Helse og sikkerhet
  Renta Norge står i fare for å ha negativ innvirkning på retten til helse og sikkerhet, da kjemiske, biologiske og fysiske farer kan oppstå i hele verdikjeden. Alvorlige risikoer som alvorlige fysiske skader og dødsulykker er knyttet til produktsikkerhet og bruk av Rentas maskiner og utstyr. Potensielle påvirkninger er for eksempel fall fra høyde, mangel på personlig verneutstyr (PPE) og eksponering for farer ved avfallshåndtering.Videre står Renta Norge i fare for å få negativ innvirkning på retten til et sunt miljø ved produksjon av maskiner og utstyr. Alvorlige miljø- og sikkerhetspåvirkninger kan oppstå i produksjonsfasen. For eksempel: luft-, jord-, vann- og støyforurensning kan ha fremtredende helseeffekter på arbeidere og innbyggere i de omkringliggende samfunnene.
 • Arbeidsrettigheter og arbeidsforhold
  Renta Norge står i fare for å få negative konsekvenser for retten til ikke-diskriminering. Diskriminering av arbeidere på grunn av en identifisert kjønnsskråning i organisasjonen og hele bransjen generelt kan føre til urettferdig behandling og partisk ansettelsespraksis.Renta Norge risikerer overtid og ikke betale rettferdig lønn i leverandørkjeden og på stedet hos underleverandører. Spesielt utsatt er arbeidstakere med manglende kunnskap om sine arbeidsrettigheter, det lokale språket og de tilgjengelige klagemekanismene som dermed står i fare for utnyttelse. Alle ansatte er ansatt i Renta Norge, med tidvis samarbeid med stillasentreprenører.Per mai 2023 har det vært 0 hendelser relatert til diskriminering eller hendelser knyttet til underkontrakterte arbeideres rett til rettferdig lønn. Overtid forekommer, og Renta Norge kompenserer overtid med 50 og 100 % av timelønnen.
 • Arbeidsrettigheter i leverandørkjeden
  Renta Norge har identifisert potensielle forsyningsrisikoer knyttet til tvangs- eller barnearbeid ved utvinning av råvarer, og produksjon av komponenter og montering av utstyr og maskiner. Risiko for tvangsarbeid og mindreårig arbeidskraft kan også finnes på byggeplasser med underleverandører som potensielt kan utnytte den sårbare gruppen arbeidsinnvandrere. Renta Norge har imidlertid ikke identifisert faktisk forekomst av disse risikoene i vår leverandørkjede, men er fortsatt klar over disse problemene.

C. Handlinger og sporing av fremdrift

Den ambisiøse konserndekkende ESG-strategien er vedtatt og er under implementering i løpet av dette året. ESG-strategien inkluderer mål, målsettinger og handlinger innenfor fire fokusområder:

 • Ledende innen sirkulær økonomi og digitalisering
 • Redusere Rentas miljøpåvirkning
 • Utmerket innen helse og sikkerhet
 • Prioritering av ansvarlig eierstyring

Som en del av fokusområdet Prioritering av ansvarlig selskapsledelse fokuserer Renta Group på etisk forretningsadferd, forsyningskjedestyring og ansvarlige forretningspartnerskap, der handlinger innenfor vår HRDD-prosess er inkludert. Renta Group gjennomførte i løpet av 2022 en konsekvensanalyse for menneskerettigheter (HRIA). HRIA er den første delen av implementeringen av en full menneskerettighets due diligence-prosess (HRDD), som er vedtatt og satt som en kontinuerlig prosess for Renta Group, og dermed Renta Norge, fremover.

Renta Group vil implementere to e-læringer i løpet av 2023 for å sikre at alle ansatte i konsernet fullt ut forstår og respekterer etiske og juridiske spørsmål på arbeidsplassen ved å gjennomføre en opplæring i Code of Conduct og Anti-Bribery and Corruption (ABC) Policy. Renta Norge ønsker dette initiativet velkommen og vil sørge for at alle ansatte tar del av disse e-læringene. Forventede resultater er å redusere risikoen for fremtredende menneskerettighetsrisikoer som oppstår i våre operasjoner, og opplæring vil bli vurdert for effektivitet.

Som en del av Renta Groups ESG-strategi vil det i løpet av 2023 iverksettes flere tiltak for å styrke ESG-satsingen. Noen av disse handlingene, som implementering av et ESG-screeningverktøy for leverandører, kontrollmekanismer for å følge opp våre etiske retningslinjer og andre medarbeiderrelaterte initiativer vil styrke Renta Norges styring av menneskerettigheter i vår verdikjede.

Renta Norge har kontrahert en tredjepart for å implementere en standardisert prosess for valg og vurdering av leverandører. Ved å bruke en dataplattform fra House of Controll vil Renta Norway kontrollere leverandører og iverksette oppfølgingstiltak for å bedre forhold der avvik er identifisert. Det tilsiktede resultatet av den styrkede leverandørkjedestyringen er å redusere risikoen for de fremtredende menneskerettighetspåvirkningene i leverandørkjeden, samt få et tettere samarbeid og dermed bedre innflytelse med leverandørene.

Videre har Renta Norge en varslingskanal for mottak og håndtering av klager, og rapportering av mistanker om uredelighet; alt som ikke er i tråd med våre verdier og retningslinjer. Kanalen er tilgjengelig for alle. Vår varslingstjeneste er et tidlig varslingssystem for å redusere risiko. Det er et viktig verktøy for å fremme høye etiske standarder og opprettholde kundenes og publikums tillit til oss.

Fremover vurderer Renta hvilke tiltak som skal iverksettes for ytterligere å styrke vår håndtering av menneskerettighetsrisikoer i verdikjeden vår. Disse handlingene kan gjelde metoder for å evaluere effektiviteten av handlinger som er iverksatt, fordype vår forståelse av identifiserte påvirkninger og holde ytterligere opplæring for våre ansatte om menneskerettighets due diligence.

Det er en oppnevnt funksjon for menneskerettigheter som har ansvaret for at Renta Norge kontinuerlig identifiserer og vurderer potensielle og faktiske menneskerettighetsrisikoer på tvers av verdikjeden i tråd med OECDs retningslinjer, og rapporterer om aktiviteter i Rentas årlige bærekraftsrapport.

Spør etter informasjon
For å be om informasjon om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter eller Renta Norges negative påvirkninger, ta kontakt med harald.sollid@renta.no.

For å ta opp bekymringer eller rapportere hendelser, vennligst rapporter gjennom vår eksterne tjeneste for varsling, som du finner på: https://report.whistleb.com/en/renta.